CÔNG TY TNHH HƯNG HÙNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI – ĐỒNG VĂN

Số: 02 /TM-BVĐKHNĐV

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2023

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty cung ứng thuốc và hàng hóa

 

         Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế về tổ chức và hoạt động cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện;

Căn cứ các văn bản quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của bệnh viện.

         Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Hà Nội – Đồng Văn đang xây dựng danh mục thuốc và hàng hóa sử dụng tại Nhà thuốc Bệnh viện theo nhu cầu điều trị của các khoa lâm sàngĐể có cơ sở lựa chọn danh mục và giá các mặt hàng thuốc và hàng hóa sử dụng tại nhà thuốc, Bệnh viện kính mời các quý công ty cung cấp hồ sơ chào giá bao gồm:

  • Bảng báo giá thuốc (theo mẫu phụ lục I đính kèm)
  • Bảng báo giá thực phẩm chức năng (theo mẫu phụ lục II đính kèm)
  • Kết quả đã trúng thầu của sản phẩm trong vòng 9 tháng kể từ ngày báo giá (nếu có).

      Hạn chót nộp thông tin: 16/08/2023.      
      Hình thức nộp: Bản giấy + File mềm.      
      Bản giấy gửi về theo địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa Hà Nội Đồng Văn, Lô TM3 - TM4, tổ dân phố Đông Hải, Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.      
      File mềm: gửi vào email nhathuocbenhvienhndv@gmail.com      
      Các công ty tham gia chào giá có thể liên hệ: DS. Lâm – Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Hà Nội Đồng Văn – SĐT 0812170663 để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.      
      Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty.

     Nơi nhận:      
     - Như trên;      
     - Wesite bệnh viện (để đăng tải);      
     - Lưu: VT, KD.      

GIÁM ĐỐC


Thư mời chào giá thuốc TPCN    
Phụ lục I.Thuốc    
Phụ lục II.TPCN