SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI – ĐỒNG VĂN

Số: 01/TM-BVHNĐV

V/v: Mời báo giá Hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Quý nhà thầu

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ quy định về trang thiết bị y tế.

Căn cứ nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ quy định về trang thiết bị y tế.

Căn cứ nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế ngày 04 tháng 03 năm 2023;

Bệnh viện đa khoa Hà Nội – Đồng Văn đang xây dựng dự toán, kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh theo quy định của pháp luật và có đủ khả năng cung cấp hàng hóa, tham gia báo giá cho bệnh viện theo danh mục hàng hóa phụ lục I đính kèm.

Nội dung báo giá :

  1. 1. Bảng báo giá (Mẫu phụ lục II đính kèm)
  2. 2. Thời hạn nhận hồ sơ báo giá: Trước 11h ngày 16 tháng 06 năm 2023
  3. 3. Yêu cầu báo giá: 01 bản bằng Tiếng Việt
  4. 4. Hình thức nhận báo giá: bản cứng(đã đóng dấu)

Các đơn vị tham gia báo giá xin gửi về địa chỉ: DS. Nguyễn Thị Huyền, Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Đồng Văn. Địa chỉ: Lô TM3, TM4, tổ dân phố Đông Hải, Phường Duy Hải, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0372630479.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội – Đồng Văn xin trân trọng cảm ơn!

Phụ lục đính kèm